Zeer moeilijk lerende kinderen

Doelgroep

Leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs met een ZML indicatie, waarbij de fijnmotorische ontwikkeling, zintuiglijke informatieverwerking en/of zelfredzaamheid vragen oproept. Onder ZML wordt verstaan zeer moeilijk lerende kinderen met een IQ tussen de 20 en 55 of een IQ tussen 55 en 70 én een beperking in de onderwijsparticipatie.

U kunt hierbij denken aan leerlingen die:

  • extra informatie nodig hebben om tot handelen te kunnen komen.
  • heel snel afgeleid worden door prikkels.
  • moeite hebben met het hanteren van fijn motorisch materiaal.
  • geen duidelijke voorkeurshand ontwikkeld hebben.
  • zich niet zelf kunnen aan en uitkleden.
  • bang zijn om te klimmen en klauteren.
  • niet aangeraakt willen worden door andere kinderen.
  • het spelen met verf of klei ontwijken.

Inhoud

Dit ergotherapeutisch onderzoek omvat een observatie op school met uitwerking van een vooraf in te vullen vragenlijst door ouders en school . Aan de hand van de uitkomst van de ingevulde vragenlijsten en de observatiegegevens zullen de beperkingen en mogelijkheden ten aanzien van de schooltaken van de leerling in kaart worden gebracht.
Dit onderzoek kan de leerkracht handvatten geven over de manier waarop de leerling het best ondersteund kan worden om optimaal deel te kunnen nemen aan het onderwijs.

Product

De ergotherapeut interpreteert de resultaten van het onderzoek van de leerling en brengt de mogelijkheden en beperkingen in kaart. Deze bevindingen worden samen met de adviezen vastgelegd in een korte rapportage, gevolgd door een nagesprek. Zo nodig worden doelen voor behandeling opgesteld.