MAIL OF BEL ONS ALMERE:
036-5452739 of 036-5369881
MAIL OF BEL ONS GOOI EN VECHT:
tel: 035-6947893

Privacybescherming en persoonsregistratie

Alles wat tijdens de behandelsessies besproken wordt tussen u, uw kind en de behandelaar is vertrouwelijk. Informatie wordt alleen aan derden verstrekt, indien u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Na afsluiting van de behandeling wordt de verwijzer en de leerkracht van uw kind, in de vorm van een eindverslag, op de hoogte gesteld van de vooruitgang van de behandelperiode. Tenzij u hier tegen bezwaar hebt gemaakt.

Uw ergotherapeut houdt, om de behandeling van uw kind zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van de medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing (voor meer informatie: www.cbpweb.nl). Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Uiteraard gaat uw ergotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om; daarom is naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een zogenaamd privacyreglement zoals hieronder weergegeven.

Toegang tot de gegevens
Behalve de ergotherapeut die uw kind behandelt, hebben ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de andere ergotherapeuten in de praktijk en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Inzagerecht
U heeft het recht om de gegevens, die over uw kind zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend ergotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen. Indien u van mening bent dat de praktijk niet zorgvuldig met uw gegevens omgaat, dan kunt u dat kenbaar maken via de geldende klachtenregeling van de praktijk.

Archivering
Nadat uw kind behandeld is, worden de gegevens voor een periode van 15 jaar gearchiveerd zodanig dat alleen de onder ‘toegang tot de gegevens’ genoemde mensen het dossier kunnen inzien.